223. člen Sodnega reda

Z velikim veseljem vas obveščamo, da so se vsi naši skupni napori obrestovali pri spremembi Sodnega reda, ki je pričel veljati s 1.1.2017. Predvsem bodite pozorni na 3. točko, glede dostopnosti gluhih, naglušnih, gluhoslepih in oseb s polževim vsadkom. Od sedaj dalje imate pravno podlago do enakopravnega sodelovanja v postopku na sodiščih. V kratkem vam pripravimo obširnejšo obrazložitev tega dopolnila, zagotovo pa gre za velik korak naprej in pridobitev velike pravice za vse naše uporabnike.

Dopolnil se je Sodni red (Uradni list RS, št. 87/16), ki je pričel veljati 1. januarja 2017 in med drugim vsebuje tudi naslednjo določbo:

“223. člen
(vabila in druga pisanja)

(1) Stranke in druge osebe se vabijo na sodišče z vabilom na predpisanem obrazcu.
(2) Na vabila in druga pisanja, ki se odpravijo po sodnikovi odredbi, izdelana v fizični obliki, se pod sodnikovim osebnim imenom odtisne štampiljka »Po odredbi sodnika«, pod njo se podpiše sodna oseba, ki je vabilo ali pisanje izdelala in nanj odtisne okrogli sodni pečat.
(3) Vabilo vsebuje obvestilo, da imajo udeleženci, ki so invalidi ali osebe s posebnimi potrebami, pravico do enakopravnega sodelovanja v postopku. Udeleženci, ki so invalidi ali osebe s posebnimi potrebami, morajo sodišču pred narokom sporočiti, da bodo uveljavljale pravico do enakopravnega sodelovanja v postopku.
(4) Izvod vabila, zaprosila ter dopisa strankam in drugim osebam se hrani v spisu.
(5) Sodna oseba pripravi toliko prepisov sodne odločbe, kolikor jih je potrebno, pri tem pa mora upoštevati tudi potrebno število prepisov odločbe za višja sodišča, kadar je zoper odločbo dovoljeno pravno sredstvo.
(6) Sodna oseba, ki je pripravila prepise, zapiše v odpravnem zaznamku, izdelanem v fizični obliki, datum izdelave in se lastnoročno podpiše. Če se v informacijskem sistemu podatki, ki jih mora vsebovati odpravni zaznamek, evidentirajo samodejno, izdelava posebnega odpravnega zaznamka, ki je opremljen s podpisom sodne osebe, ni potrebna.”