mag. Aljoša Redžepovič, nagrada za življenjsko delo

Magistriral je na Pedagoški fakulteti v Ljubljani na oddelku za socialno pedagogiko. Naslov njegovega magistrskega dela se glasi Vloga organiziranosti gluhih in naglušnih oseb pri razvijanju njihove socialne kompetentnosti.
Leta 1988 je v ZDA na Nacionalnem institutu za gluhe v Rochestru opravil podiplomski program usposabljanja z naslovom Mass Media za gluhe. Sodeloval je v programu usposabljanja voditeljev neprofitnih organizacij Univerze John Hopkins in predaval na različnih strokovnih posvetih pod pokroviteljstvom OZN.

Od leta 1978 do 2009 je opravljal delo sekretarja na Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije (ZDGNS). Med drugim je vodil strokovno službo zveze, po njegovi zaslugi je pričelo izhajati glasilo Iz sveta tišine in nastala je oddaja Prisluhnimo tišini. Kot član številnih strokovnih skupin je sodeloval pri pripravi Zakona o invalidskih organizacijah in Zakona o slovenskem znakovnem jeziku. Prav tako je tudi pri pripravi drugih zakonodajnih gradiv predlagal rešitve in ukrepe za izboljšanje položaja gluhih in naglušnih Slovenije Odločilno je prispeval k uveljavitvi znakovnega jezika gluhih v vseh sferah njihovega zasebnega in javnega življenja in pri tem tudi strpno premagoval nerazumne odpore na področju izobraževanja.

Aljoša Redžepović je pri svojem delu spoznaval, kako hudo invalidnost gluhota dejansko pomeni in kako močno je družba gluhe osamila ter zapostavila. Uvedel je različne posebne socialne in informativne programe za gluhe in naglušne ter postavil temeljne standarde boljšega obveščanja gluhih. Je pobudnik projekta Spletne televizije, ki omogoča zaposlovanje, podporo in usposabljanje gluhih in naglušnih za delo s televizijo. Navedeni programi so z upoštevanjem specifičnih potreb gluhih in naglušnih spodbudili in omogočili lažji začetek neodvisnega in enakopravnega vključevanja gluhih in naglušnih oseb v družbo, s temeljnim zavedanjem, da človek kot socialno bitje potrebuje sočloveka in družbo, njegove socialne potrebe pa so enako pomembne kot biološke. Njegov kreativni prispevek k nastanku internetne televizije za gluhe je že presegel svoj prvotni okvir in služi tudi drugim skupinam interesno organiziranih invalidov v Republiki Sloveniji.

Leta 1978 je bil izvoljen za sekretarja Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije ter na tem mestu ostal vse do aprila 2009. Vse od imenovanja je razvijal vrsto različnih preventivnih razvojnih in drugih socialno rehabilitacijskih programov. S svojimi osebnostnimi lastnostmi, izredno dejavnostjo in čutom za sočloveka je izjemno veliko prispeval h kvalitetnemu delu Zveze gluhih in naglušnih Slovenije. S strokovnim znanjem, sposobnostmi, ustvarjalnostjo in dolgoletnimi izkušnjami je bistveno pripomogel k razvoju invalidskega varstva v Sloveniji in k celostnemu razvoju Zveze gluhih in naglušnih Slovenije.

Vztrajno se je boril, da bi bile gluhim priznane osnovne človekove pravice in da bi gluhi in naglušni dobili enakopraven položaj v primerjavi z drugimi kategorijami invalidov. Zato si je prizadeval za pravico gluhih in naglušnih do prilagojenega komuniciranja z izvajalci javnih služb, njihovo pravico do tolmača, zapisnikarja v rednem izobraževanju, možnosti spremljanja programa nacionalne televizije, pravico do tehničnih pripomočkov, vzpostavitev veznih centrov ter da se gluhim z izgubo sluha nad 95 odstotkov prizna sto odstotna telesna okvara.

Veliko je prispeval k povezovanju invalidskih organizacij v enotno slovensko invalidsko gibanje, ki je danes strukturirano na podlagi sistemskih zakonskih rešitev in operativno povezano z Evropskim invalidskim forumom (EDF), ki reprezentativno zastopa več kot 50 milijonov invalidov v Evropski uniji.

Napisal je veliko strokovnih prispevkov, člankov in razprav o gluhoti ter težavah, povezanih z njo, s katerimi se vsak dan srečujejo gluhi in naglušni. Leta 1995 je izšla njegova knjiga z naslovom Odrasli gluhi in naglušni v Sloveniji, leta 2006 pa je pod njegovim vodstvom izšel zbornik ob 75. obletnici Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije.

Sodeloval je pri ustanavljanju Socialne zbornice Slovenije, v kateri je bil tudi član upravnega odbora in skupščine zbornice. Aljoša Redžepović je član in podpredsednik RTV Sveta za invalidske vsebine, član sekretariata Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije, častni član Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, urednik spletnih strani in spletne televizije za gluhe in naglušne, član Sveta FIHO, član komisije za razdeljevanje sredstev pri svetu FIHO in predsednik nadzornega sveta FIHO. V svojem 30-letnem delovanju na področju socialnega varstva si je nesebično prizadevala za izboljšanje življenja in blaginjo doslej ene med najbolj zapostavljenih in prezrtih skupin v naši družbi gluhih in naglušnih. Njegova prizadevanja so obrodila bogate sadove.

Predlagatelj za podelitev nagrade za življenjsko delo na področju socialnega varstva za Aljošo Redžepoviča je Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije. Predlog sta podprla Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije in Socialna zbornica Slovenije.

Podobni prispevki