Ponovno štipendije za mladoletne dijake, a še ne to šolsko leto

Državni zbor je 20. junija sprejel nov Zakon o štipendiranju, ki se bo začel uporabljati 1. januarja 2014, tako da bodo štipendije za šolsko leto 2013/14 podeljene še na podlagi stare zakonodaje oziroma Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Tako bodo mladoletni dijaki ponovno upravičeni do državne štipendije šele v šolskem letu 2014/15. Novost bo tudi štipendija za deficitarne poklice, ki bo znašala 100 evrov mesečno in bo namenjena tako dijakom kot študentom.

Vlogo za državno štipendijo za prihajajoče šolsko leto 2013/14 naj polnoletni dijaki oddajo najkasneje avgusta, študentje pa najkasneje septembra, da bodo, ob izpolnjevanju pogojev, upravičeni do državne štipendije dijaki s 1. septembrom in študentje s 1. oktobrom. Vloge z vsemi dokazili o materialnem in finančnem stanju se oddaja na centru za socialno delo.

Več o pogojih štipendiranja na strani www.mddsz.gov.si.

Podobni prispevki