V pričakovanju prenovljenega seznama telesnih okvar

Skoraj 40 let star seznam, ki je nastal v nekdanji skupni državi, bo kmalu prenovljen, trenutno je v obravnavi pri strokovnjakih s področij medicine.

Za ugotavljanje in določanje telesnih okvar je v Sloveniji še vedno v uporabi zastareli Samoupravni sporazum iz leta 1983 (dopolnjen leta 1989). Njegovo neustreznost že dalj časa prepoznavajo stroka in različna društva bolnikov, ki menijo, da bi, med drugim zaradi novih terapevtskih pristopov in ugotovitev o posledicah medicinskih posegov in zdravljenj, potrebovali novega, ki bi vključil tudi številne poklicne bolezni, ki jih doslej ni vključeval.

 Od novega seznama veliko pričakujejo gluhi, saj se je popolna izguba sluha na obeh ušesih do zdaj štela za 70-odstotno okvaro. Kot poudarja sekretar Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije Matjaž Juhart, številne raziskave s področij medicine, psihologije in sociologije pričajo o tem, da je gluhota zelo težka invalidnost, ki človeka socialno, kognitivno in intelektualno močno omejuje, zato bi se po njegovem mnenju gluhim morala priznati 100-odstotna telesna okvara.

Enakega mnenja je sodelavec ZDGNS  Anton Petrič, ki iz lastne izkušnje pove, da gluhim 70-odstotna okvara v ničemer ne olajšuje življenja, saj ne podpira vseh tistih pravic, ki jih imajo osebe s priznano 100-odstotno telesno okvaro. Tako bi, denimo, imeli olajšavo po Zakonu o davku na motorna vozila, olajšave pri parkiranju, cestnini. Dodaja, da bi položaj gluhih lahko primerjali in izenačili s slepimi, saj gre v obeh primerih za senzorno invalidnost in slepim se 100-odstotna telesna okvara že priznava. Želi si, da bi tudi v Sloveniji sledili smernicam, uveljavljenim drugod po Evropi, kjer so klasifikacije invalidnosti popolnoma jasne, ker so pisane po vrsti invalidnosti in ne po odstotkih telesne okvare, kot to pri nas velja še po starem sistemu.

Stališče Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije je, da je treba v prenovljenem seznamu telesnih okvar na novo določiti tudi stopnjo telesne okvare ljudem s težko naglušnostjo. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da obojestranska hujša okvara sluha nad  80% po Fowlerju bistveno vpliva na funkcionalne sposobnosti posameznika. Zato je stališče reprezentativne organizacije za gluhe, naglušne, gluhoslepe in osebe s polževim vsadkom, da mora prenovljeni predpis ljudem s tako hudo okvaro sluha priznati vsaj 70-odstotno telesno okvaro in III kategorijo invalidnosti.

Težko naglušne osebe z izgubo sluha nad 80 odstotkov po Fowlerju imajo največ težav pri vključevanju v družbo, socialnih stikih, usposabljanju, bistveno so omejeni pri komunikaciji in sprejemanju informacij, kar jih omejuje tudi pri vključevanju v delovno okolje. Zato je bistvenega pomena, da se jim prizna ustrezna telesna okvara in enakopravna obravnavana v primerjavi z ostalimi skupinami invalidov ter s tem tudi možnost pravice do prištete zavarovalne dobe in III. kategorije invalidnosti.

Če bi v skladu s 1. odstavkom 403. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) v prihodnje uredili postopke ugotavljanja vrste in stopnje telesnih okvar, bi v Sloveniji omogočili enako obravnavo potencialnih prejemnikov nadomestil za telesno okvaro – ne glede na to, ali je slednja povezana z delovnim procesom ali pa je nastala izven dela. Da bi se torej v tem primeru izenačilo gluhe, ki so to že od rojstva, s tistimi, ki so oglušeli med delom. Tudi predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije Matej Žnuderl je poudaril, da si želijo razširitve pravice do nadomestila za invalidnost tudi na tiste osebe, ki niso izgubile vida med opravljanjem dela oziroma kot poklicno bolezen. Posamezniki, ki imajo okvare vida že iz otroštva ali mladosti, preden so vstopili v zavarovalni odnos,  namreč zdaj te pravice nimajo.

Pravilnik o vrstah in stopnjah telesnih okvar pripravlja delovna skupina priznanih strokovnjakov iz splošnih bolnišnic, UKC Maribor in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Trenutno je še v obravnavi na Razširjenih strokovnih kolegijih posameznih medicinskih strok, v javno obravnavo pa naj bi bil dan aprila 2019, so nam sporočili z Ministrstva za zdravje.