Svečana razglasitev dneva slovenskega znakovnega jezika in kulturni program »Moje roke, so moj jezik« . Slavnostna govornica Predsednica Vlade RS mag. Alenka Bratušek.

S K L E P
o razglasitvi dneva slovenskega
znakovnega jezika
 
 
I
Vlada Republike Slovenije razglaša, da se 14. november
v Republiki Sloveniji obeležuje kot dan slovenskega znakovnega
jezika.
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00711-21/2013
Ljubljana, dne 2. januarja 2014
EVA 2013-2611-0091
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.

Predsednica