Invalidska podjetja

Comp 1 (0-00-24-12)4

V Sloveniji imajo invalidska podjetja več kot 60-letno tradicijo. Danes so to gospodarske družbe, ki delujejo v različnih panogah in zaposlujejo skoraj petino vseh zaposlenih invalidov. Trenutno je registriranih 139 invalidskih podjetij, ki zaposlujejo več kot 11 tisoč ljudi, od tega skoraj 5.500 invalidov.

Invalidska podjetja ureja Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, ki je začel veljati leta 2004, njegove zadnje spremembe in dopolnitve pa leta 2011. Takšno podjetje mora zaposlovati najmanj pet ljudi, vsaj 40 odstotkov zaposlenih pa mora biti invalidov. Invalidska podjetja so upravičena tudi do različnih oblik državne pomoči. Med drugim so oproščena plačila prispevkov za socialno varnost, upravičena so do sofinanciranja plač invalidom in do sredstev za prilagajanje delovnih mest invalidom. V letu 2012 je 113 invalidskih podjetij ustvarilo nekaj manj kot 3 milijone dobička. Povprečna plača v teh podjetjih pa je v primerjavi z državnim povprečjem nižja le za okoli 18 odstotkov.

V Sloveniji sta na tem področju po rasti, široki ponudbi storitev in številu zaposlenih invalidov odlična primera podjetji Birografika Bori in Želva. Invalidsko podjetje Birografika Bori je bilo ustanovljeno leta 1980. Danes je to visoko tehnološko in informacijsko razvito podjetje, kjer je med 93 zaposlenimi 42 odstotkov invalidov. V Birografiki Bori pravijo, da je znanje zaposlenih ključni dejavnik obstoja, rasti in uspešnosti podjetja.