Iz sveta tišine

Gluhota kot izredno težka invalidnost in prizadene osebo ne le funkcionalno, ampak ji poleg tega otežuje aktivno vključevanje v okolje. Sama okvara sluha pri osebi povzroča tudi nezmožnost sprejemanja informacij in ji otežuje komunikacijo z okoljem. Kljub poplavi informacij mnogih različnih radijskih in televizijskih hiš, pa so te informacije za gluhe nedostopne, saj je tudi televizijski program v slovenskem jeziku zelo redko podnaslovljen. Gluhi so med vsemi invalidi najslabše izobraženi, saj jih ima po zadnji raziskavi le 10 % zaključeno srednješolsko (5. stopnjo) in manj kot 1% višjo oz. visokošolsko izobrazbo. Posledica nižje izobrazbe je tudi težje razumevanje zahtevnejših besedil, zaradi slabše pismenosti, pomanjkanja besednega zaklada in nezmožnosti učenja novih besed s poslušanjem. Velikokrat so pomembne informacije objavljene v tiskanih medijih in elektronskih medijih, a so za osebe z okvaro sluha prezahtevne in nerazumljive. Zaradi vseh navedenih vzrokov in posledic so osebe z okvaro sluha v neenakopravnem položaju zato potrebujejo prilagojen način informiranja. V glasilu »Iz sveta tišine pripravljamo za osebe z okvaro sluha pisne informacije na njim razumljiv način.

Vsebine predstavljene v glasilu so v skladu s poslanstvom organizacije in Konvencijo OZN o pravicah invalidov, saj se s tem ohranja zgodovina in kulturno-jezikovna identiteta gluhe skupnosti v Sloveniji. Zaradi prikrajšave pravice gluhih, naglušnih in gluhoslepih o nemoteni dostopnosti do informacij v njim prilagojenih tehnikah s strani države, je izdajanje glasila življenjskega pomena, saj jim je v tem informacijsko ozaveščeni družbi, okno v svet. Glasilo prispeva k kulturni dediščini gluhih in jo v avtohtoni obliki ohranja.

Glasilo izhaja od leta 1979 dalje, trenutna naklada glasila obsega 3.700 izvodov mesečno, letno pa izdamo 10 številk, kar na letni ravni znaša 37.000 izvodov glasila.

Glasilo pokriva celotno območje Republike Slovenije. Prejemajo ga osebe z okvaro sluha, lokalna društva, številne strokovne institucije s področja vzgoje in izobraževanja gluhih in naglušnih, usposabljanja, zaposlovanja, zdravstva, sociale, itd. Podlaga za uresničevanje te pravice je opredeljena v Ustavi RS, v Zakonu o medijih, v zasnovi sistema informiranja gluhih ZDGNS in Konvenciji o pravicah invalidov (kultura gluhih).

Glasilo »Iz sveta tišine« kot tiskan medij in mesečnik posreduje informacije o aktualnih dogodkih s področja dejavnosti društev gluhih in naglušnih ter Zveze v preteklem mesecu. Sporoča uradna stališča, predloge, zahteve in informacije Zveze. Informira o sklepih, predlogih in pobudah vladnih organov v tistem delu, ki se neposredno nanašajo na  problematiko, potrebe in pravice oseb z okvaro sluha in ostalih, ki sodelujejo z našo organizacijo (tolmači, športniki, starši, itd.). Preko glasila posredujemo informacije evropskih in mednarodnih organizacij gluhih in naglušnih, ter drugih mednarodnih in evropskih organizacij z področja okvare sluha (EUD, WFD, IFHOH, EFSLI, CISS, EDSO9 in pripravljamo tekste v lahko berljivi obliki.

Z razvojem tehnologije se trudimo iskati načine, kako lahko še bolj približamo tiskani medij osebam z okvaro sluha, zato je glasilo, v virtualni obliki dostopno tudi na spletni strani ZDGNS: http://www.zveza-gns.si/informativna-dejavnost/iz-sveta-tisine/

 

Glasilo Iz sveta tišine